Privacy Policy

Effective Date: February 09, 2021

Privacybeleid

 

Dank u voor uw bezoek aan deze site van ACN Europe B.V. (Bedrijfsnr. 34110202), opgericht naar Nederlands recht, met als vestigingsadres Thomas R. Malthusstraat 1-3, 1066 JR Amsterdam, Nederland (hierna te noemen “Bedrijf”, “wij”, “ons”, of “onze”).  Wij nemen de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website en app (individueel en collectief, “u”) bijzonder serieus.

 

Dit Privacybeleid legt uit hoe wij gegevens verwerken met betrekking tot alle informatie die wij verwerken over een identificeerbare individu en (“Persoonsgegevens”) in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) van de EU en andere toepasselijke wetgeving. Dit Privacybeleid beschrijft de doelen waarvoor wij Persoonsgegevens verzamelen, verwerken en openbaren, op basis van welke juridische grondslag en, de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, zoals uw recht om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, en deze te corrigeren en verwijderen. Dit beleid gaat ook in op de stappen die wij ondernemen om uw Persoonsgegevens te beveiligen.

 

Dit privacybeleid bevat de volgende secties. U dient het volledige beleid te lezen; u kunt echter ook de onderstaande links gebruiken om naar de gewenste informatie te gaan:

 

 1. Contactgegevens
 2. Extra Voorwaarden
 3. Toepasselijkheid
 4. Wie verzamelt uw Persoonsgegevens?
 5. Welke Persoonsgegevens verzamelen wij?
 6. Hoe verzamelen wij Persoonsgegevens?
 7. Waarom we Persoonsgegevens gebruiken
 8. Juridische grondslag voor het verwerken van Persoonsgegevens
 9. Hoe wij Persoonsgegevens overdragen aan derden
 10. Hoe lang wij uw Persoonsgegevens bewaren
 11. Waar wij uw Persoonsgegevens bewaren
 12. Gebruik van cookies en andere webtechnologieën
 13. Sites van derden en inhoud
 14. Verstrekken van kaarthoudergegevens
 15. Beveiliging
 16. Uw recht op toegang, correctie en verwijderen van uw Persoonsgegevens
 17. Uw recht om uw toestemming in te trekken
 18. Uw recht om de verwerking te beperken
 19. Uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens
 20. Uw recht om bezwaar te maken
 21. Afmelden voor promotieaanbiedingen van het bedrijf
 22. Wijzigingen in het Privacybeleid
 23. Kinderen
 24. Neem contact met ons op

 

 1. Contactinformatie

ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
Nederland

Email: euprivacyofficer@acneuro.com 

 1. Extra Voorwaarden

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer u om een bepaald product of een bepaalde dienst hebt gevraagd, kan het nodig zijn dat wij aanvullende informatie verzamelen, of uw informatie op andere manieren gebruiken om dat product of die dienst te leveren. In die gevallen kunt u aanvullende informatie over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonsgegevens met betrekking tot specifieke diensten en producten van het Bedrijf vinden in de betreffende voorwaarden, mededelingen en verklaringen voor die diensten en producten (“Aanvullende Voorwaarden”).

 

 1. Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op Persoonsgegevens die wij verwerken tijdens het verlenen van onze diensten of wanneer u onze websites bezoekt.  Het heeft geen betrekking op informatie over meer dan één persoon wanneer de identiteit van de personen niet bekend is en niet direct of indirect op wettige wijze uit de informatie kan worden afgeleid. We kunnen Persoonsgegevens verwerken om geanonimiseerde gegevens te genereren die niet (direct of indirect) herleidbaar zijn tot u of iemand anders. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke geanonimiseerde informatie te gebruiken en openbaar te maken op elke wijze die wij redelijkerwijs aanvaardbaar achten.

 

 1. Wie verzamelt uw Persoonsgegevens?

Uw Persoonsgegevens worden in eerste instantie verzameld door of voor het Bedrijf. Uw Persoonsgegevens worden gedeeld met geassocieerde met het Bedrijf en met derden voor de doelen en op een wijze zoals beschreven in dit Privacybeleid. Zie sectie 8 van het Privacybeleid voor een overzicht van partijen aan wie wij uw Persoonsgegevens kunnen verstrekken voor de in sectie 7 aangegeven doelen.

 

 1. Welke Persoonsgegevens verzamelen wij?

De Persoonsgegevens en andere gegevens die wij verzamelen, variëren afhankelijk van uw relatie met het Bedrijf.

 

Bij de levering van IDSealSM-producten en -diensten kunnen wij de volgende Persoonsgegevens verwerken:

 • Naam;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Privé- en zakelijk adres;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Product informatie over de gelicentieerde dienst/product, zoals type, startdatum en status;
 • Opnames van telefoongesprekken waarbij aan het begin van het gesprek u bent geïnformeerd over de opname en de mogelijkheid dat u deze opname kunt weigeren;
 • Elektronische en schriftelijke berichten;
 • Uw inloggegevens voor uw IDSeal-account;
 • Andere identificerende informatie zoals uiteengezet in het Privacybeleid, in verband met de Aanvullende voorwaarden of anderszins afzonderlijk door u goedgekeurd en vereist voor de doelen die staan vermeld in sectie 7.

 

Als u onze websites bezoekt, kunnen wij de volgende Persoonsgegevens verwerken:

 • IP adressen en algemene locatie-informatie;
 • MAC-adressen, besturingssysteem en browsergegevens.

 

Deze informatie wordt verkregen door het gebruik van cookies en/of vergelijkbare technologieën op onze websites. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken en de doelen daarvan kunt u vinden in ons Cookiebeleid.

 

 1. Hoe verzamelen wij Persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw Persoonsgegevens op verschillende manieren, zoals:

 • het versturen van Persoonsgegevens door uzelf naar het Bedrijf via onze websites of diensten;
 • het plaatsen van een onlinebestelling voor IDSeal-diensten of -producten van het Bedrijf;
 • als u met ons communiceert via e-mail, telefoon, fax, chat, de websites of anderszins;
 • het verstrekken van uw Persoonsgegevens aan het Bedrijf door zakelijke partners van het Bedrijf, zoals onze providers van betalingsverwerking, om uw gebruik van IDSeal-diensten of -producten mogelijk te maken (zie ook sectie 8); en
 • het gebruik van cookies en andere webtechnologieën, zoals beschreven in het Cookiebeleid.

 

Hoewel het Bedrijf uw Persoonsgegevens primair verzameld van uzelf, kan het ook Persoonsgegevens verzamelen van andere bronnen, inclusief serviceproviders, of andere derden die verklaren dat zij het recht hebben om die informatie openbaar te maken.

 

Het Bedrijf zal niet per telefoon of e-mail contact met u opnemen om gevoelige gegevens te vragen zoals creditcardnummers, rekeningnummers, wachtwoorden en pincodes. Wij adviseren u geen telefoontjes of e-mails te beantwoorden waarin dit soort gegevens worden gevraagd en contact op te nemen met het Bedrijf indien u een dergelijk verzoek ontvangt.

 

 1. Waarom we Persoonsgegevens gebruiken

Het Bedrijf verwerkt Persoonsgegevens En andere informatie voor verschillende doeleinden, waaronder: 

 1. voor het aan u presenteren van onze websites en hun respectievelijke inhoud;
 2. voor het verifiëren, verwerken en vastleggen van uw bestellingen voor IDSeal-diensten en -producten;
 3. voor het innen van uw betalingen voor IDSeal-diensten en -producten;
 4. voor het leveren van IDSeal-diensten en -producten aan u;
 5. voor het onderhouden van onze commerciële relatie met u, inclusief facturatie en klantenservice;
 6. voor het nakomen van onze verplichtingen en het afdwingen van onze rechten in verband met de overeenkomsten die u met ons sluit, met inbegrip van het verstrekken van kennisgevingen uit hoofde van die overeenkomsten;
 7. voor het verstrekken van informatie over het account van uw Organisatie, uw aankopen en ons beleid;
 8. voor het begrijpen van en reageren op uw behoeften aan diensten, inclusief problemen met uw IDSeal-diensten en -producten;
 9. voor het voldoen aan juridische en wettelijke eisen en voor de bescherming van de juridische en financiële belangen van het Bedrijf (inclusief fraudedetectie en –preventie), alsmede het uitvoeren van nalevingsonderzoeken;
 10. voor het voldoen aan de wettelijke rapporteringsverplichtingen van het BEDRIJF aan overheidsinstanties (bv. innen en afdragen van belastingen, reageren op vragen van regelgevende instanties op het gebied van consumentenbescherming of gegevensbescherming);
 11. voor het leveren en ontvangen van diensten en vergoedingen;
 12. voor het opstellen van interne (geaggregeerde) rapporten over klantenzaken en algemene zakelijke behoeften;
 13. om te verstrekken aan onze zakenpartners en hun vertegenwoordigers die IDSeal-diensten op de markt brengen en promoten en doorverwijzen naar het Bedrijf, voor commissiedoeleinden, zoals tracking, vergoeding, supervisie en opleiding;
 14. voor het faciliteren van financiële, boekhoudkundige en administratieve functies van het Bedrijf;
 15. om ons in staat te stellen u te identificeren en te informeren over gerelateerde diensten en producten die door het Bedrijf worden aangeboden en die voor u interessant kunnen zijn, met inbegrip van het verzenden van commerciële en marketingcommunicatie;
 16. voor elk ander doel dat door ons bekend wordt gemaakt op het moment dat u uw Persoonsgegevens verstrekt, inclusief in het eventuele privacybeleid dat is gekoppeld aan de Aanvullende Voorwaarden; en
 17. voor enig ander verenigbaar doel met uw geïnformeerde toestemming.

 

 1. Juridische grondslag voor het verwerken van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden indien nodig verzameld, gebruikt, opgeslagen of op andere wijze in het kader van verantwoord, efficiënt en effectief zakelijk management van het Bedrijf, zoals vermeld in dit Privacybeleid. Het Bedrijf verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende toepasselijke wettelijke grondslag (en).

 • De verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren tussen u en het Bedrijf

            Verwerkingsdoeleinden: a., b., c., d., e., f., g., h., l., n., p.

 

 • De verwerking is voor ons noodzakelijk om te voldoen aan onze juridische verplichtingen

Verwerkingsdoeleinden: i., j., n., p.

 

 • De verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van het Bedrijf, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan deze belangen

            Verwerkingsdoeleinden: a., e., f., g., h., i., k., l, m., n., o., p.

 

 • Waar passend en vereist, zullen we uw toestemming vragen.

            Verwerkingsdoeleinden: o., p., q.

 

 1. Hoe wij Persoonsgegevens overdragen aan derden

Het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens overdragen aan derden buiten het Bedrijf voor de doeleinden die zijn weergegeven in dit Privacybeleid en zoals toegestaan of vereist in de van toepassing zijnde wetten. Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met derden om de doeleinden te realiseren die staan beschreven in sectie 8 hierboven. In dat verband kan het Bedrijf uw Persoonsgegevens delen met:

 

 • Agenten die een vergunning hebben om namens ons de IDSeal-diensten en -producten in de EU te promoten: bijvoorbeeld onze Independent Business Owners;
 • Betalingsverwerkers zoals Elavon Financial Services DAC en/of GoCardless LLC;
 • Hosting- en back-upproviders zoals Amazon Web Services en Rackspace;
 • IT- providers van de IDSeal-diensten en -producten zoals IDSeal, LLC;
 • Klantenserviceproviders zoals Telecommunications Operations & Service Centre (ACN) sp. z o.o.

 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook verstrekken aan overheidsinstanties als onderdeel van normatieve, statistische of analytische rapporten, zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, om mogelijk onwettige activiteiten te onderzoeken en te helpen voorkomen, of als reactie op een specifiek verzoek van overheids-, regelgevende of wetshandhavende instanties, zoals een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander juridisch proces. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken voor zover wij van mening zijn dat dit noodzakelijk of gepast is om de rechten, het eigendom of de veiligheid van het Bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen, met inbegrip van het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties.

 

Wij behouden ons het recht voor om alle Persoonsgegevens die wij over u hebben over te dragen indien hoe wij fuseren met of worden overgenomen door een derde partij, een andere zakelijke transactie ondergaan zoals een reorganisatie, of indien een dergelijke transactie wordt voorgesteld.

 

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Het Bedrijf bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving. Deze periode varieert, afhankelijk van het type Persoonsgegevens. In sommige gevallen is het mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens voor een minimale periode bewaren om te voldoen aan juridische of gereguleerde verplichtingen.

 

Neem contact met ons op via bovenstaande contactgegevens indien u vragen hebt over specifieke bewaartermijnen.

 

 1. Waar wij uw Persoonsgegevens bewaren

De Persoonsgegevens die worden verwerkt door het Bedrijf voor de doeleinden die staan vermeld in sectie 7 worden rechtstreeks bij u verzameld.  Voor internationale overdracht van persoonsgegevens op grond van artikel 44 e.v. AVG die plaatsvindt voor de in dit stuk beschreven doeleinden en voor alle andere doeleinden, zal het Bedrijf alle maatregelen nemen die nodig zijn om te voldoen aan de AVG om de bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen. Bijvoorbeeld door uw Persoonsgegevens op te slaan op beveiligde computerservers en door gegevensverwerkingsovereenkomsten te sluiten met de verwerkers ervan.

 

Uw Persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde computerservers in de Europese Unie en de Verenigde Staten. Als gevolg daarvan kunnen sommige of alle Persoonsgegevens die wij verzamelen, worden opgeslagen of verwerkt op servers die zich buiten het rechtsgebied van uw woonplaats bevinden, waaronder dat van de Verenigde Staten, waarvan de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van uw rechtsgebied. Dienovereenkomstig kunnen uw Persoonsgegevens onderworpen zijn aan toegangsverzoeken van overheden, rechtbanken of wetshandhavingsinstanties in die rechtsgebieden, overeenkomstig de wetgeving in die rechtsgebieden. Om ervoor te zorgen dat uw beschermingsniveau dat is gegarandeerd door de AVG, niet wordt ondermijnd, maken wij uw Persoonsgegevens uitsluitend bekend aan onze partners indien dit is toegestaan volgens de AVG en andere toepasselijke (lokale) wetgeving inzake gegevensbescherming. Onze onderaannemers mogen uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn beschreven en uitsluitend in overeenstemming met onze instructies. Het Bedrijf zal uitsluitend gebruik maken van onderaannemers die voldoende garanties bieden voor de implementatie van de juiste technische en organisatorische maatregelen en die de bescherming van uw rechten garanderen.

 

 1. Het gebruik van cookies en andere webtechnologieën

Wij kunnen informatie verzamelen over de activiteiten die u ontplooit op de websites en de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de websites door middel van automatische gegevensverzamelingstechnologieën zoals cookies, ingebedde weblinks en webbakens.  De informatie die wij verzamelen, omvat informatie die door middel van dergelijke technologieën is verzameld. Wij gebruiken deze informatie om onze websites te verbeteren en te zorgen voor betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening, inclusief door het ons mogelijk te maken om: de omvang en gebruikspatronen van onze gebruikers in te schatten; informatie over uw voorkeur op te slaan, zodat wij onze websites aan uw individuele interesses kunnen aanpassen; uw zoekopdrachten sneller te laten verlopen; en u te herkennen wanneer u naar onze websites terugkeert.  Raadpleeg het Cookiebeleid voor meer informatie.

 

 1. Sites van derden en inhoud

De websites van het Bedrijf kunnen links bevatten naar sites van derden die in eigendom zijn of worden beheerd door zakelijke partners van het Bedrijf of andere personen. Als u die links volgt, verlaat u onze websites. Omdat dit Privacybeleid niet van toepassing is op websites van derden, dient u de privacyverklaringen van die websites te lezen voordat u ze gebruikt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de praktijk en van deze websites van derden.

 

 1. Verstrekken van kaarthoudergegevens

Het Bedrijf kan van u verlangen dat u onze betalingsproviders credit- of debetcardgegevens (“Kaarthoudergegevens”) verstrekt in verband met de aankoop van IDSeal-producten en -diensten. Kaarthoudergegevens kunnen worden gebruikt voor lopende betalingen en opgeslagen voor toekomstige of terugkerende betalingen. Betalingen worden verricht via onze betalingsproviders. Het Bedrijf eist van zijn providers dat zij controles in stand houden die in overeenstemming zijn met de standaard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) en andere normen om de Kaarthoudergegevens te beschermen; het is echter mogelijk dat deze beveiligingen ongeautoriseerde pogingen om toegang te krijgen tot of het verkrijgen of gebruiken van Kaarthoudergegevens niet kunnen voorkomen.

 

 1. Beveiliging

Het Bedrijf heeft technologische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd die zijn bedoeld voor bescherming van uw Persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik op het moment dat deze worden opgevraagd en wanneer deze in ons bezit zijn. Persoonsgegevens kunnen worden ingezien door personen binnen onze organisatie of onze externe serversaanbieders of zakenpartners die deze toegang nodig hebben om de in dit Privacybeleid aangegeven doelen te realiseren, of andere doelen die zijn toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving. 

 

Niettemin dient u eveneens passende maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beveiligen, door discreet met uw inloggegevens om te gaan, uit te loggen van onze websites, uw webbrowsers te sluiten nadat u uw online-activiteiten hebt beëindigd, en door uw Persoonsgegevens niet te verstrekken aan personen die u niet kent.

 

Het Bedrijf kan met u communiceren per e-mail of chat en deze communicatie kan soms Persoonsgegevens bevatten. Deze vorm van communicatie kan onveilig zijn. Wij adviseren u geen door de overheid verstrekte identificatienummers, financiële informatie, Kaarthoudergegevens of andere gevoelige informatie per e-mail of chat naar ons te versturen, en wij zullen u niet vragen dergelijke informatie op deze wijze te verstrekken.

 

 1. Uw recht op toegang, correctie en verwijderen van uw Persoonsgegevens

U hebt het recht om toegang te verkrijgen tot uw Persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen, deze Persoonsgegevens door ons te laten corrigeren indien de informatie die wij hebben in accuraat of foutief is, en in enkele gevallen om te verzoeken uw Persoonsgegevens te verwijderen. U kunt een kopie van uw Persoonsgegevens verkrijgen, of deze corrigeren of aanvragen deze te verwijderen, door schriftelijk contact op te nemen met onze Privacymedewerker via:

 

ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
Nederland

E-mail: euprivacyofficer@acneuro.com 

Wij wijzen u er echter op dat wij u in sommige gevallen geen toegang kunnen verlenen tot bepaalde Persoonsgegevens, bijvoorbeeld indien deze Persoonsgegevens van andere personen bevatten, of om juridische redenen, om onze belangen in gerechtelijke procedures te beschermen. Wij kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang geven tot uw Persoonsgegevens of deze laten corrigeren of verwijderen.

 1. Uw recht om uw toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens in te trekken, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat dit gevolgen kan hebben voor de levering van diensten en producten aan u, voor zover dergelijke informatie noodzakelijk is voor de levering van die diensten en producten. Verder mogen wij bepaalde Persoonsgegevens van u bewaren teneinde te kunnen voldoen aan onze juridische, financiële, boekhoudkundige en zakelijke behoeften, zelfs wanneer u uw toestemming intrekt.

 1. Uw recht om de verwerking te beperken

U hebt het recht om ons te vragen om (tijdelijk) te stoppen met het gebruik van uw Persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u denkt dat de Persoonsgegevens die wij over u bewaren onnauwkeurig zijn of wanneer u denkt dat er geen noodzaak meer is dat wij uw Persoonsgegevens gebruiken.

 1. Uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Mogelijk hebt u het recht om te vragen dat wij de Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, overdragen aan een derde partij van uw keuze. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer u de Persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, en wanneer wij die gegevens geautomatiseerd verwerken op basis van uw toestemming of om onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u na te komen.

 1. Uw recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. U kunt ons ook te allen tijde vragen om te stoppen met het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, en als u dat doet, zullen wij onmiddellijk stoppen met het gebruik van uw Persoonsgegevens voor dit doel. Voor andere doeleinden die gebaseerd zijn op onze gerechtvaardigde belangen, zullen we de Persoonsgegevens niet langer op die basis verwerken wanneer u bezwaar maakt, tenzij we een dwingende gerechtvaardigde grond hebben voor de verwerking. Houd er echter rekening mee dat we bepaalde diensten of voordelen mogelijk niet kunnen leveren als we niet in staat zijn de benodigde Persoonsgegevens voor dat doel te verwerken.

 1. Afmelden voor promotieaanbiedingen van het bedrijf

Als u ermee instemt dat uw e-mailadres of contactgegevens door ons worden gebruikt om onze eigen producten of diensten of die van derden te promoten en u verandert later van mening, dan kunt u uw instemming intrekken (opt-out) door een e-mail met uw verzoek te sturen naar euprivacyofficer@acneuro.com, of door de klantendienst te bellen op {vul telefoonnummer en tijdstippen in}.  Bovendien kunt u zich later afmelden voor promotie-e-mails door te klikken op de afmeldings- of opt-outlink die in dergelijke e-mails is opgenomen.

 

 1. Wijzigingen in het Privacybeleid

Het Bedrijf mag dit Privacybeleid op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, uitsluitend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving. Dergelijke wijzigingen gelden niet met terugwerkende kracht en zijn van kracht zodra ze op de websites worden geplaatst, tenzij anders vermeld. Indien wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop wij uw Persoonsgegevens behandelen, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen of uw toestemming vragen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving via een of meer van de websites en/of, indien van toepassing, per e-mail naar het e-mailadres dat wij aan uw account hebben gekoppeld. 

 

Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat wij over een actueel, actief en werkend e-mailadres voor u beschikken, en dat u onze websites en dit Privacybeleid regelmatig bezoekt om na te gaan of er wijzigingen zijn.  De datum waarop dit privacybeleid voor het laatst is herzien, vindt u onderaan de pagina. 

 

 1. Kinderen

Het Bedrijf promoot geen producten en diensten aan kinderen en accepteert niet bewust bestellingen van minderjarige individuen.

 

 1. Contact opnemen

U kunt uw klachten betreffende de naleving van dit Privacybeleid of vragen die u hebt over onze praktijk richten aan de aangewezen persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor onze naleving van het Privacybeleid door een e-mail te sturen naar onze Privacymedewerker: euprivacyofficer@acneuro.com.

 

Wij zullen alle klachten met betrekking tot de naleving van het Privacybeleid onderzoeken. Als een klacht gerechtvaardigd wordt bevonden, zal het Bedrijf passende maatregelen nemen om de klacht op te lossen, inclusief, indien nodig, het aanpassen van zijn beleid en procedures. De klager wordt binnen de door de AVG gestelde termijn op de hoogte gesteld van de uitkomst van het onderzoek naar zijn of haar klacht.

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u woont of verblijft. U vindt de namen en contactgegevens van de autoriteiten voor gegevensbescherming in de EU op https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 

Versie:
Datum afgifte:  X april 2021

Cookiebeleid

1.0 Doel

Om de websites en de mobiele applicaties van het Bedrijf (gezamenlijk “Sites”) goed te laten werken en te zorgen voor de beste gebruikerservaring kan ACN Europe B.V. (“Bedrijf”, “wij” of “ons”) cookies, kleine databestanden, gebruiken op uw apparaat. Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn, hoe wij cookies gebruiken, wat uw keuzes zijn met betrekking tot cookies en bevat verdere informatie over cookies. Wanneer in dit Cookiebeleid wordt verwezen naar “Persoonsgegevens”, zoals gedefinieerd in onze Algemene Voorwaarden, wordt in het algemeen verwezen naar informatie over u die onderworpen is aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en naar andere persoonlijk identificeerbare informatie die is verstrekt door of verband houdt met u en gebruikers van onze Sites. Meer informatie in verban met het gebruik van de Sites en hoe het Bedrijf uw Persoonsgegevens mag gebruiken, kunt u vinden in ons Privacybeleid, Website Gebruiksvoorwaarden en de Applicatie Gebruiksvoorwaarden (gezamenlijk: “Beleid”).

U dient als gebruiker van de Sites op de hoogte te zijn van dit Cookiebeleid, inclusief het feit dat wij gebruik zullen maken van cookies, indien u de Sites wilt blijven gebruiken. U kunt de beveiligingsinstellingen van uw browser aanpassen aan uw voorkeuren met betrekking tot cookies; wees u er echter van bewust dat bepaalde instellingen negatieve invloed kunnen hebben op uw gebruikerservaring op de Sites en andere websites.

2.0 Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. Telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt wordt de ID teruggestuurd naar de server.

Cookies kunnen “permanente” cookies of “sessie”-cookies zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker vóór de vervaldatum wordt verwijderd; een sessiecookie verloopt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

Cookies bevatten doorgaans geen informatie die persoonlijke identificatie van een gebruiker mogelijk maakt, maar de Persoonsgegevens die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies. Cookies kunnen door webservers worden gebruikt om gebruikers te identificeren en te volgen terwijl ze door de verschillende pagina’s op een website navigeren en om gebruikers te identificeren die terugkeren naar een website.

Als u niet weet wat cookies zijn of hoe u ze kunt beheersen of verwijderen, raden we u aan naar http: //www.aboutcookies.org te gaan voor meer gedetailleerde informatie.

3.0 Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies om een computer te herkennen wanneer een gebruiker onze Sites bezoekt, om pagina’s te volgen die door een gebruiker op onze Sites worden bezocht, om indien noodzakelijk het gebruik van een winkelwagentje mogelijk te maken op onze Sites, om de bruikbaarheid van de Sites te verbeteren, voor beheer van de Sites om fraude te voorkomen en de veiligheid van de Sites te verbeteren, om de Sites te personaliseren en om geverifieerde gebruikerssessies te valideren. Op onze website gebruiken we sessiecookies en permanente cookies.

De cookie-gerelateerde informatie die kan worden verzameld wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze cookies worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan degene die hierin worden beschreven.

De cookies die we gebruiken, kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

 • Essentiële cookies. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor het goed functioneren van onze websites en voor het verlenen van toegang aan gebruikers tot beveiligde delen van de Sites.
 • Niet-essentiële cookies. Deze cookies zijn niet essentieel voor het functioneren van onze Sites, maar worden gebruikt om onze diensten aan te bieden, te onderhouden en te verbeteren om zo aan uw behoeften te voldoen. We plaatsen geen van deze cookies zonder uw toestemming. Met behulp van deze cookies kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken. Raadpleeg ons Beleid voor informatie over hoe wij met uw Persoonsgegevens omgaan.

3.1 Technische cookies

We gebruiken een sessiecookie om uw inlognaam voor u te onthouden, alsmede wat u in het winkelmandje heeft geplaatst, als u op een pagina bent waar een winkelmandje beschikbaar kan zijn. Deze achten wij strikt noodzakelijk voor het functioneren van de Sites. Als deze zijn uitgeschakeld, zullen verschillende functies op de Sites niet werken. https://www.allaboutcookies.org

3.2 Analytische Cookies

Google Analytics: We maken gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over het gedrag van bezoekers van onze Sites. Google Analytics slaat informatie op over welke pagina’s u bezoekt, hoe lang u op de Sites bent, hoe u hier bent gekomen en waar u op klikt. Deze Analytics-gegevens worden verzameld via een JavaScript-tag op de pagina’s van onze Sites. Deze Google Analytics-gegevens worden verzameld via een JavaScript-tag op de pagina’s van onze Sites. Met Google Analytics verzamelen of slaan wij geen Persoonsgegevens op waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd (zoals uw naam of adres).

U kunt meer te weten komen over de opvatting van Google over privacy met betrekking tot de analysedienst op https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

WordPress: Op onze Sites wordt het populaire WordPress CMS uitgevoerd en cookies worden gebruikt om basisgegevens op te slaan over uw interacties met WordPress en of u zich heeft aangemeld bij WordPress. Als u een geregistreerde gebruiker bent gebruiken we sessiecookies om uw login voor u te onthouden en wij achten deze strikt noodzakelijk voor de werking van de Sites. Als deze zijn uitgeschakeld, zullen verschillende functies op de Sites niet werken.

Meer informatie over sessiecookies en waar ze voor worden gebruikt vindt u op http: //www.allaboutcookies.org

3.3 Cookies van derden

Dit zijn cookies die op uw apparaat worden geplaatst door externe websites waarvan de diensten op deze Sites worden gebruikt. Cookies van dit type hebben betrekking op de knoppen voor delen die op de site staan, zodat bezoekers inhoud kunnen delen op sociale netwerken. Cookies die op de Sites kunnen zijn geplaatst, afhankelijk van de beschikbaarheid, betreffen onder andere LinkedIn, Twitter en Facebook. Om deze knoppen te implementeren en te verbinden met de relevante sociale netwerken en externe sites, zijn er scripts van domeinen buiten onze Sites. Houd er rekening mee dat deze websites van derden waarschijnlijk informatie verzamelen over wat u allemaal op internet doet, ook op onze Sites.

U moet het respectieve beleid van elk van deze websites van derden controleren om te zien hoe ze uw informatie precies gebruiken en om te weten te komen hoe u deze informatie kunt weigeren of verwijderen.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de cookies van derden die wij op onze website gebruiken:

Cookienaam

Levensduur cookie

Doel

Google Analytics

 

 

Facebook Ads

 

 

..

 

 

 

 

 

 

4.0 Hoe cookies te beheren

U kunt naar eigen goeddunken cookies beheren en/of verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen (bijvoorbeeld onder de opties “Internetopties”, “Instellingen” of “Voorkeuren” van uw browser). Het weigeren om onze cookies te accepteren kan echter van invloed zijn op uw ervaring bij het gebruik van onze Sites. Voor meer informatie over hoe u cookies kunt beheren, gaat u naar www.allaboutcookies.org/. U kunt alle cookies die al op uw systeem staan verwijderen en u kunt de meeste browsers instellen om te voorkomen dat ze worden geplaatst. Als u dit echter doet, moet u mogelijk sommige voorkeuren handmatig aanpassen telkens wanneer u een site bezoekt (inclusief de Sites) en sommige services en functies werken dan mogelijk niet zoals bedoeld.

Wij hebben geen controle over het verzamelen of gebruiken van uw informatie door derden om op interesses gebaseerde reclame aan te bieden. Deze derden kunnen u echter wel de mogelijkheid bieden om ervoor te kiezen dat uw informatie niet op deze manier wordt verzameld of gebruikt. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties van leden van het Network Advertising Initiative (“NAI”) op de website van het NAI, die hier te vinden is: http://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Versie 1.0

Datum afgifte: X april 2021

IDSeal Guardian levert hulpmiddelen en bronnen om uw data en identiteit te beschermen. Het is echter onmogelijk om cybercrime en identiteitsdiefstal volledig te voorkomen. Uw eigen inspanningen om ongeoorloofde toegang te voorkomen spelen hierbij een belangrijke rol en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens hangt af van uw gebruik van de juiste fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen.