KLANTVOORWAARDEN

Effective Date: March 15, 2021

KLANTVOORWAARDEN

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor producten en diensten van IDSealSM, geleverd door ACN Europe B.V. (KVK-nr. 34110202), een onderneming naar Nederlands recht met statutaire zetel te Thomas R. Malthusstraat 1-3, 1066 JR Nederland (hierna te noemen het “Bedrijf”, “wij”, “we” of “ons”).  We verzoeken u deze Klantvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zorgvuldig te lezen, evenals de hieronder uiteengezette eventuele aanvullende voorwaarden die gelden voor de specifieke diensten die u selecteert tijdens het online bestelproces (de “Aanvullende voorwaarden”). De Voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden worden samen aangeduid als de “Overeenkomst”.  De Overeenkomst en de in artikel 1 vermelde beleidsnota’s (de “Beleidsnota’s”) zijn van toepassing op IDSealSM-producten en diensten. Als u niet akkoord gaat met de overeenkomst, moet u zich niet aanmelden voor IDSealSM-producten en diensten of deze niet benaderen of gebruiken. Door u aan te melden voor de diensten of deze te benaderen of te gebruiken geeft u aan dat u instemt met het volgende:

 

DIENSTEN: De IDSealSM-producten en diensten worden beschreven in deze Overeenkomst en op onze website als onderdeel van het online aanmeldingsproces en omvatten alle bijbehorende functies, voordelen, systemen, software, applicaties, websites en diensten die voor uw gebruik geleverd worden door het Bedrijf (de “Diensten”). De specifieke functionaliteiten en voordelen van de voor u beschikbare diensten, de kosten en de looptijd van uw lidmaatschap zijn afhankelijk van de abonnementsopties die u selecteert bij uw aanmelding voor de Diensten. Deze worden bevestigd in de e-mail die u van ons ontvangt wanneer u de aanmelding voltooit (de “Welkomst-e-mail”). U kunt de Diensten op elk moment opzeggen zoals uiteengezet in artikel 7 van deze Voorwaarden.

 

OVEREENKOMST: Dit is een bindende overeenkomst tussen u en het Bedrijf die uw betrekkingen met het bedrijf regelt, evenals de aankoop van of aanmelding voor of toegang tot of gebruik van de Diensten. We wijzen erop dat het Bedrijf periodiek de Overeenkomst kan herzien of wijzigen op grond van de bepalingen van artikel 9 van deze Voorwaarden als gevolg van het van kracht worden van nieuwe wet- en regelgeving of om andere gerechtvaardigde redenen. De Diensten worden aan u alleen ter beschikking gesteld op voorwaarde dat u ermee instemt dat u gebonden bent aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat, verzoeken wij u zich niet aan te melden voor de Diensten of deze te benaderen of te gebruiken. Wanneer het recht van uw woonland of domicilie (uw “land”) de bevoegdheid om overeenkomsten zoals deze te sluiten beperkt op grond van leeftijd of om andere redenen en u jonger bent dan die leeftijdsgrens of wanneer voor u een andere beperking geldt, kunt u deze Overeenkomst niet sluiten. Door u aan te melden voor de Diensten of deze te benaderen of te gebruiken verklaart u dat u wettelijk bekwaam en bevoegd bent om deze Overeenkomst te sluiten en dat u deze heeft bekeken, begrijpt en aanvaardt zonder beperking of voorbehoud.

 1. Beleidsnota’s

De volgende Beleidsnota’s zijn over het algemeen van toepassing, ongeacht welke specifieke Diensten u selecteert. Tijdens de afrekenprocedure wordt u gevraagd deze Beleidsnota’s te bekijken en te accepteren. Elke Beleidsnota is te vinden via onderstaande links en op onze website:

 • het Privacybeleid (“Privacybeleid”) waarin is beschreven hoe we persoons- en andere gegevens verzamelen en verwerken als u gebruikmaakt van de Diensten, de bijbehorende websites die eigendom zijn van het Bedrijf of die het exploiteert (samen de “Website”) en de bijbehorende mobiele applicatie (de “App” en samen met de website de “Sites”);
 • het Cookiesbeleid, waarin is beschreven hoe we cookies gebruiken op de sites;
 • de Gebruiksvoorwaarden van de website (de “Gebruiksvoorwaarden van de website”) waarin de voorwaarden zijn vermeld voor het benaderen en gebruiken van de website; en
 • de Gebruiksvoorwaarden van de App (de “Gebruiksvoorwaarden van de App”) waarin de voorwaarden zijn vermeld voor het benaderen en gebruiken van de App.
 1. Aanmelding

Een persoon die zich aanmeldt voor de Diensten (“Aanmelden” of “Aanmelding” of verbuigingen daarvan) door indiening van de door het bedrijf geëiste gegevens voor het aanmaken van een account (“Account”), die instemt met deze en de Aanvullende Voorwaarden en Diensten bestelt waarvoor de benodigde betaling is gedaan, wordt soms in deze Overeenkomst een “Lid” genoemd of iemand met een “Lidmaatschap”. Voor deze Overeenkomst verwijst “u” of “uw” naar een dergelijk Lid, evenals naar andere personen die zich hebben aangemeld voor de Diensten of deze ontvangen, benaderen of gebruiken via een dergelijk Lid. U mag zich voor de Diensten niet aanmelden voor iemand anders, tenzij u over de bevoegdheid beschikt om deze Voorwaarden te accepteren namens de andere persoon die u aanmeldt en beschikt over alle benodigde toestemming. U bent persoonlijk aansprakelijk voor alle gemaakte kosten en schadevergoedingen die mogelijk voortvloeien uit het aanmelden van een andere persoon voor de Diensten zonder behoorlijke toestemming en u stemt ermee in ons te vrijwaren voor alle schade die wij als gevolg daarvan lijden.

 

Voor Aanmelding voor de Diensten moet u woonplaats of domicilie hebben in het land dat u selecteert tijdens de online afrekenprocedure, een geldig adres hebben in dat land en wettelijk meerderjarig en handelingsbekwaam zijn om overeenkomsten te sluiten in dat land. U moet ook beschikken over toegang tot internet via een compatibele browser en een geldig e-mailadres. Door Aanmelding voor de Diensten verklaart u dat u voldoet aan al deze eisen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de criteria om in aanmerking te komen voor Aanmelding te bepalen of te wijzigen of de toegang tot de Diensten voor een Lid. We kunnen uw Aanmelding weigeren naar ons goeddunken. Een dergelijke wijziging van de criteria om in aanmerking te komen hebben geen gevolgen voor de rechten van bestaande Lidmaatschappen.

Voor het aanmaken van een Account en gebruik van de Diensten bedenkt of krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoorden; u kunt ook andere toegangsgegevens vaststellen of krijgen om uw Account veilig te houden (samen “Inloggegevens”). U begrijpt en bevestigt dat iedere persoon die in staat is uw gebruikersnaam, wachtwoord en/of andere aangegeven beveiligingsinformatie te gebruiken volledig toegang krijgt tot uw Account en u stemt ermee in dat door het delen van uw Inloggegevens een dergelijke persoon van u toestemming heeft om u te vertegenwoordigen in het kader van de Diensten, met inbegrip van het ontvangen van informatie over en het aanbrengen van wijzigingen in uw Account en het toevoegen, wijzigen of opzeggen van diensten. Wanneer u niet wilt dat iemand anders u vertegenwoordigt of toegang heeft tot uw Accountgegevens, moet u uw Inloggegevens geheim houden. U bent verantwoordelijk voor alle acties die door derde partijen worden ondernomen met behulp van uw Inloggegevens. 

Voor de Aanmelding moet u een Account aanmaken met uw contactgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer. Voor het afronden van de Aanmelding moeten de afzonderlijke Leden ook een geldige, door het Bedrijf aanvaarde betaalwijze opgeven (de “Betaalwijze”) en u begrijpt en stemt ermee in dat door u door opgave van die Betaalwijze aan ons toestemming verleent om die Betaalwijze herhaaldelijk te gebruiken voor inning van alle bedragen die op grond van de Overeenkomst verschuldigd zijn. Daarnaast geeft u ons toestemming om een beroep te doen op een derde partij voor de verwerking van de betalingen en voor de verstrekking van uw betaalgegevens aan die derde partij. Wij kunnen bepalen welke Betaalwijzen wij accepteren en deze periodiek naar ons goeddunken wijzigen.

Ondanks het bovenstaande hoeven personen die zich aanmelden door middel van een abonnement waarbij de betaling voor het Lidmaatschap wordt verricht door zijn/haar werkgever of een andere derde partij die een afzonderlijke overeenkomst heeft gesloten met het Bedrijf voor de aankoop van Lidmaatschappen (een “Deelnemend bedrijf”) geen Betaalwijze op te geven voor de Aanmelding, mits het Deelnemende bedrijf ingestemd heeft met het aankopen van het Lidmaatschap voor die persoon. Als u een dergelijk Lidmaatschap heeft (een “Zakelijk lid”) wijzen wij u op de uitzonderingen in artikel 6 tot en met 8 die voor u gelden.

 1. Persoonsgegevens; elektronische communicatie 

Sommige van de gegevens die u moet opgeven tijdens de Aanmelding zijn persoonsgegevens waarop de wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is (“Persoonsgegevens”). Deze Persoonsgegevens kunnen door het bedrijf gedeeld worden met onze moederbedrijven, dochterondernemingen en andere gelieerde entiteiten (samen “Gelieerde bedrijven”) en externe gegevensbronnen en dienstverleners (gezamenlijk “Leveranciers”), in overeenstemming met het Privacybeleid.

U stemt ermee in alle aan het Bedrijf verstrekte persoonsgegevens gedurende uw hele Lidmaatschap bijgewerkt, juist, actueel en volledig te houden, met inbegrip van uw e-mailadres.  U kunt uw Persoonsgegevens bijwerken door contact op te nemen met de afdeling Klantenservice van het Bedrijf op de in artikel 14 aangegeven wijzen; voor bepaalde persoonsgegevens kan dit door in te loggen op uw Account via de ledenportal op de Sites (de “Ledenportal”). 

Communicatie wordt verstuurd naar het e-mailadres dat u opgeeft tijdens het Aanmeldingsproces en dat eventueel door u periodiek wordt gewijzigd op de door ons aangegeven wijzen. U bent ervoor verantwoordelijk dat het primaire e-mailadres dat in uw account bij ons vermeld is, bijgewerkt is zodat wij elektronisch met u kunnen communiceren. Spamfilters van e-mailprogramma’s kunnen het nodig maken om ons e-mailadres toe te voegen aan uw adresboek als ‘vertrouwd adres’. U begrijpt en stemt ermee in dat elektronische communicatie beschouwd wordt als met succes verzonden als de e-mails zijn verstuurd naar het in uw Account vermelde primaire e-mailadres en onze kennisgeving aan u wordt geacht te zijn gedaan op de eerste werkdag na verzending per e-mail. 

 

Wanneer het Bedrijf na verschillende pogingen door omstandigheden buiten onze macht (d.w.z. uw e-mailadres is niet meer geldig, uw mailbox zit vol of uw e-mailprovider stuurt onze berichten naar een spam- of junkmailmap of gebruikt een ‘veilige afzender’-procedure) niet in staat is e-mailberichten aan u te versturen of wanneer het Bedrijf ontdekt dat een ander deel van uw Persoonsgegevens niet meer juist is of wordt, kan de Dienstverlening belemmerd worden en kan het Bedrijf alle of een deel van de Diensten opschorten totdat het probleem is opgelost.

 1. Gebruik van de diensten 

U mag de Diensten alleen gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met deze Overeenkomst. U mag de Diensten niet gebruiken voor onrechtmatige doeleinden en u stemt ermee in deze te gebruiken in overeenstemming met de in uw land geldende wet- en regelgeving (“Toepasselijk recht”) en op andere plekken waar u de Diensten gebruikt. U stemt ermee in dat u de Diensten alleen zult gebruiken voor de beoogde doeleinden, zoals het beveiligen van uw apparatuur en gegevens, bescherming van uw privacy en voorkoming van, bescherming tegen of voorkomen van diefstal of andere potentiële frauduleuze activiteiten.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van de Diensten, het gebruik van de Diensten door een persoon die u aanmeldt en andere personen die uw Inloggegevens gebruiken en voor elke actie die u uitvoert of nalaat omdat u vertrouwt op de Diensten. Het Bedrijf verleent de Diensten of advies of bijstand niet ten behoeve van het herstellen of verbeteren van uw kredietstatus, krediethistorie of kredietbeoordeling. 

De Diensten zijn niet bedoeld als en vormen geen juridisch, professional of financieel advies en zijn niet bedoeld als vervanging van dergelijk advies en mogen daarvoor niet gebruikt worden. Vraag altijd uw advocaat, belastingadviseur, financieel planner of andere professionele adviseur om advies als u vragen heeft over dergelijke kwesties. Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om dergelijk advies te verstrekken of beweringen te doen, garanties te geven of verklaringen af te leggen over de door ons verwachte resultaten.  Deze Overeenkomst kan niet aangevuld of gewijzigd worden door middel van een schriftelijke of mondelinge verklaring van onze vertegenwoordigers. We garanderen niet dat een bepaald resultaat kan worden bereikt door middel van de Diensten.

 1. Looptijd Lidmaatschap

Door Aanmelding stemt u in met een doorlopend Lidmaatschap dat aanvangt zodra uw eerste betaling verwerkt is (of, voor Zakelijke leden, wanneer het deelnemende bedrijf het Lidmaatschap aan u ter beschikking stelt) en loopt door gedurende de tijdens de Aanmelding geselecteerde Lidmaatschapsperiode (jaar, kwartaal of maand/oneindig) en wordt daarna automatisch verlengd met eenzelfde periode (twaalf maanden, drie maanden of een maand) tot uw Lidmaatschap wordt opgezegd of beëindigd zoals in deze Overeenkomst is vermeld.

Elke Lidmaatschapsperiode wordt hierin aangeduid als “Betaalperiode” en de totale duur van uw Lidmaatschap, met inbegrip van alle verlengingen, wordt hierin aangeduid als de “Duur van het lidmaatschap”. Wanneer u uw Lidmaatschap niet wilt verlengen moet u dit opzeggen voor de datum waarop uw huidige Betaalperiode eindigt (de “Einddatum”), in overeenstemming met artikel 7 hierna. In dat geval eindigt uw Lidmaatschap op die einddatum.

Aan Leden met een jaar- of kwartaalabonnement sturen wij u voor de Einddatum een mededeling en als u uw abonnement niet opzegt of wijzigt, wordt uw Lidmaatschap automatisch verlengd met een nieuwe Betaalperiode van twaalf of drie maanden, indien dit volgens het toepasselijke recht is toegestaan. Wanneer in uw Land een dergelijke automatische verlenging niet is toegestaan, geven we in de mededeling over de aanstaande einddatum de mogelijkheden voor verlenging of uitbreiding aan. Maandabonnementen worden maandelijks gefactureerd en lopen oneindig door totdat ze worden opgezegd overeenkomstig artikel 7.

Voor Zakelijke leden kan het Deelnemende bedrijf in kwestie uw Lidmaatschap opzeggen en de Lidmaatschapsperiode op elk moment wijzigen, onder andere bij beëindiging van uw dienstverband. Bij vragen over de Lidmaatschapsperiode of opzegging verwijzen wij u naar het Deelnemende bedrijf. 

 1. Abonnementskosten en Betaling

Niet van toepassing voor Zakelijke leden: De verschuldigde en te betalen kosten voor elke Betaalperiode van uw Lidmaatschap worden vastgesteld op het moment van uw Aanmelding. U bent verantwoordelijk voor de betaling van eventuele belastingen die van toepassing zijn op uw Lidmaatschap en de in deze voorwaarden gebruikte term “Abonnementskosten” verwijst naar de verschuldigde en te betalen kosten voor uw Lidmaatschap plus eventuele belastingen en kan ook betrekking hebben op de verschuldigde bedragen voor de Add-ons die u kiest. Volledige betaling voor de eerste Betaalperiode is verschuldigd bij Aanmelding en daarna worden op de einddatum van elke Betaalperiode aan u alle Abonnementskosten in rekening gebracht die verschuldigd en te betalen zijn voor de volgende Betaalperiode totdat u uw Lidmaatschap opzegt. Alle Abonnementskosten zijn vermeld en te betalen in de plaatselijke valuta van de website die u gebruikt. De toepasselijke belastingen worden bepaald op het moment dat aan u gefactureerd wordt en deze kunnen per locatie verschillen.

Wanneer uw Betaalwijze niet werkt, zullen we proberen drie dagen later deze nogmaals te belasten. Wanneer het ons om welke reden dan ook niet lukt om de Abonnementskosten te innen via de door u opgegeven Betaalwijze sturen wij u een kennisgeving. Als betaling van de Abonnementskosten uitblijft, kan het Bedrijf uw Lidmaatschap onmiddellijk opschorten of beëindigen. 

Het bedrag van de Abonnementskosten bij Aanmelding kan een introductieaanbieding zijn die alleen geldt gedurende een bepaalde introductieperiode (de “Introductieperiode”); deze wordt tijdens de Aanmelding vermeld. Na het verstrijken van de Introductieperiode in kwestie brengt het Bedrijf automatisch de toepasselijke gewone kosten voor uw abonnement in rekening aan het begin van de volgende Betaalperiode.  Elke andere kostenstijging wordt beschouwd als een Aanmerkelijke wijziging waarvoor de in artikel 9 hierna uiteengezette kennisgevings- en opzeggingsvoorwaarden gelden. 

U krijgt de gelegenheid uw Lidmaatschap uit te breiden met extra Diensten naar keuze (elk een “Add-on”). Het voor een Add-on verschuldigde bedrag is te betalen op het moment van aankoop, afzonderlijk en naast de Abonnementskosten. Deze kunnen herhaaldelijk in rekening worden gebracht indien dit van toepassing is op grond van de door u gemaakte selecties tijdens de aankoop. Details van de aanbiedingen van Add-ons zijn te vinden op de Sites. Sommige Add-ons zijn alleen beschikbaar voor bepaalde besturingssystemen of hebben andere configuratievereisten. Op Add-ons kunnen Aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, zoals aangegeven in het orderproces. Door aankoop van dergelijke Add-ons stemt u ermee in gebonden te zijn aan dergelijke Aanvullende voorwaarden. 

Het Bedrijf kan tijdens uw Lidmaatschap af en toe aan u kosteloos nieuwe Diensten ter beschikking stellen voor promotionele doeleinden (elk een “Promotieactie”). Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Promotieactie op elk moment stop te zetten, met of zonder mededeling vooraf. Het Bedrijf kan, maar is niet verplicht, u de mogelijkheid bieden om de Diensten te kopen die eerst werden aangeboden als een Promotieactie. Het is mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van een Promotieactie als uw apparaten en besturingssysteem niet voldoen aan de systeemvereisten voor de Promotieactie en daarmee niet compatibel zijn. In verband met een Promotieactie worden geen restituties of kortingen toegekend om welke reden dan ook, waaronder het feit dat u een Promotieactie niet kunt benaderen of gebruiken.

 1. Uw recht op opzegging; restitutie 

U heeft het recht om uw lidmaatschap op elk moment op te zeggen door contact op te nemen met onze Klantenservice op de in artikel 14 aangegeven wijze. Als u geen Zakelijk lid bent en u het lidmaatschap en de diensten opzegt binnen 14 dagen na de datum van Aanmelding (de “Bedenktijd”) krijgt van ons restitutie. Wanneer u het Lidmaatschap opzegt na de Bedenktijd maar voor het verstrijken van de op dat moment lopende Betaalperiode, blijven wij u de Diensten verlenen tot de Einddatum van de lopende Betaalperiode en vindt geen gedeeltelijke restitutie plaats voor de resterende Betaalperiode, tenzij dit op grond van het Toepasselijke recht verplicht is. 

U begrijpt en stemt ermee in dat u, wanneer u opzegt na de geldende Bedenktijd, alleen recht heeft op restitutie voor zover dit op grond van het Toepasselijke recht verplicht is.

 1. Ons recht op beëindiging

Het Bedrijf kan uw Lidmaatschap om welke reden dan ook beëindigen door middel van een kennisgeving aan u met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Deze beëindiging gaat in op het einde van de dan lopende Betaalperiode. Op de ingangsdatum van die beëindiging stopt het Bedrijf met het factureren van de Abonnementskosten aan u en heeft u geen toegang meer tot de Diensten. In het geval dat wij de levering van een bepaalde Dienst stopzetten op een datum voor het einde van de Betaalperiode in kwestie, ontvangt u restitutie van de door u vooruitbetaalde bedragen voor Diensten na die datum.

Wanneer u deze Overeenkomst niet nakomt of het Bedrijf in redelijkheid vaststelt dat uw Lidmaatschapsdiensten door bedrog verkregen zijn of gebruikt worden, of gebruikt worden voor doeleinden die in strijd zijn met het Toepasselijke recht of deze Overeenkomst of anderszins worden misbruikt of gebruikt op een wijze die niet beoogd of bedoeld is in deze Overeenkomst of die schadelijk is voor het Bedrijf of andere gebruikers, kan het Bedrijf uw diensten onmiddellijk opschorten en uw Lidmaatschap beëindigen (of de daarin opgenomen Diensten). Voorafgaand aan de uitoefening van zijn recht op beëindiging voert het Bedrijf een onderzoek uit en wanneer dit op zijn plaats is, zal het u informeren over de niet-nakoming of de redenen voor die beëindiging of opschorting en u een redelijke termijn gunnen om het verzuim te herstellen of die omstandigheden te wijzigen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om in rechte of in redelijkheid van u andere oplossingen te eisen.

U mag niet meer dan één account hebben. Pogingen van een lid om meerdere Lidmaatschappen te krijgen of vermeld te zijn in meer dan een account kunnen leiden tot beëindiging door het Bedrijf van alle Lidmaatschappen in kwestie en/of weigering om Diensten aan te bieden of te verkopen aan u of een ander lid van uw huishouden.

Alleen van toepassing voor Zakelijke leden: Het Deelnemende bedrijf dat uw Lidmaatschap heeft aangeschaft, kan dit op elk moment opzeggen, om welke reden dan ook, waaronder beëindiging van uw dienstverband, en het Bedrijf is niet aansprakelijk voor vorderingen als gevolg van die beëindiging. 

 1. Wijziging van Voorwaarden of Diensten

Op grond van deze Voorwaarden en het Toepasselijke recht behoudt het Bedrijf zich alle rechten voor om een deel van deze overeenkomst of de diensten (met inbegrip van de voordelen of functionaliteiten, de lidmaatschapsstructuur of voorwaarden om in aanmerking te komen en de Abonnementskosten daarvoor) of voorwaarden die van toepassing zijn op alle of een deel van de diensten of uw lidmaatschap aan te passen, uit te breiden, op de heffen of anderszins te wijzigen (samen “Wijziging”).

Wanneer wij deze Voorwaarden wijzigen, plaatsen we de Wijziging ten minste dertig (30) dagen voordat deze van kracht worden op onze website of in de Ledenportal en we geven de laatste herzieningsdatum van de Voorwaarden aan. Daarnaast stellen we u op de hoogte van ingrijpende Wijzigingen via de contactgegevens in uw Account, met een toelichting op de nieuwe bepaling of de gewijzigde bepaling en hoe deze formeel luidt en de datum waarop deze Wijziging ingaat. U kunt weigeren de Wijziging te aanvaarden en uw Lidmaatschap zonder kosten, boete of opzegvergoeding ontbinden of opzeggen door ons daarover uiterlijk dertig (30) dagen nadat de wijziging van kracht is geworden een kennisgeving te sturen op basis van de informatie in de kennisgeving over de Wijziging.

Op grond van deze Voorwaarden en het Toepasselijke recht bevestigt u de Wijziging door voortzetting van uw Lidmaatschap of het gebruik van de Diensten na de ingangsdatum van een Wijziging en stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn en zich hieraan te houden. De enige mogelijkheid waarover u beschikt als u niet akkoord gaat met een dergelijke Wijziging is opzegging van uw Lidmaatschap zoals vermeld in deze Voorwaarden. Wanneer u opzegt op grond van een Wijziging geeft het Bedrijf u, als u geen Zakelijk lid bent, een evenredig deel terug van de door u betaalde Abonnementskosten over het restant van de op dat moment lopende Betaalperiode.

 1. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om het bedrijf te verweren tegen en te vrijwaren van vorderingen van derden, aansprakelijkheid, schade, vonnissen, uitspraken, verliezen, onkosten of honoraria (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) als gevolg van of met betrekking tot schending van het Toepasselijke recht, niet-nakoming van deze overeenkomst of gebruik of misbruik van de Diensten of Sites door u of een andere persoon die u aanmeldt of die via u toegang krijgt tot de Diensten of Sites of deze gebruikt.

 1. GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover het Toepasselijke recht dit toestaat, worden de Diensten en de Sites en alle daarin voorkomende informatie aangeboden en geleverd in ‘de staat waarin zij verkeren’ en ‘zoals zij beschikbaar zijn’, met alle gebreken. Het Bedrijf verstrekt geen garanties van welke aard dan ook en sluit alle risicoaansprakelijkheid uit voor al bestaande gebreken op het moment van totstandkoming van de overeenkomst.  Mondelinge of schriftelijke informatie of advies van een Zakelijke deelnemer, het Bedrijf of daarmee Gelieerde bedrijven of Leveranciers of hun respectievelijke vertegenwoordigers, functionarissen of medewerkers vormt geen garantie en breidt de reikwijdte van een garantie niet uit.

Het Bedrijf sluit aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook, met uitzondering van de schade als gevolg van oorzaken die uitsluitend te wijten zijn aan het Bedrijf. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het benaderen en het gebruik van de Diensten en Sites door u of door andere gebruikers op een wijze die niet overeenstemt met deze overeenkomst.

Voor zover het toepasselijke recht dit toestaat en behalve in geval van persoonlijk letsel, overlijden, grove onachtzaamheid of opzettelijk wangedrag van het bedrijf bedraagt de gezamenlijke totale aansprakelijkheid van het Bedrijf, de daarmee Gelieerde bedrijven of zijn Leveranciers in verband met de Diensten, deze Overeenkomst of het onderwerp daarvan op grond van een wettelijke of redelijkheidstheorie, met inbegrip van niet-nakoming van de overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van onachtzaamheid) en anderszins niet meer dan zes (6) maanden van de werkelijke Abonnementskosten die u aan het Bedrijf betaald heeft voor de Diensten.

De uitsluitingen en beperkingen van garanties, aansprakelijkheid en schadevergoedingen zijn onderworpen aan het Toepasselijke recht en hebben geen invloed op de aansprakelijkheid of garantie die op grond van het Toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Wanneer u ontevreden bent over de Diensten of de Sites om andere redenen dan omdat wij uw verplichtingen tegenover u niet nakomen, is het enige mogelijkheid waarover u beschikt, tenzij in het toepasselijke recht anders is bepaald, ophouden met het benaderen en gebruiken van de Diensten en de Sites en opzegging van uw Lidmaatschap zoals vermeld in artikel 7. Wanneer u een ander geschil of vraag heeft op grond van deze Overeenkomst verzoeken wij u contact op te nemen met onze Klantenservice zodat wij kunnen proberen uw probleem op te lossen.

 

 1. Intellectuele eigendom

De IDSeal-namen en -logo’s, bedrijfsnamen en logo’s, de Diensten, de Sites en alle inhoud en elementen van of in verband met het vorenstaande zijn handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van IDSeal, LLC, het Bedrijf, of de daarmee Gelieerde bedrijven. Andere in deze Overeenkomst, de Diensten of op de Sites voorkomende product- en bedrijfsnamen zijn intellectueel eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Door een derde partij mag geen gebruik gemaakt worden van deze intellectuele eigendom zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van het Bedrijf of de eigenaar in kwestie; deze toestemming kan naar goeddunken van die partij geweigerd worden of onder voorwaarden of met vertraging worden verleend.  De inhoud van de Sites mag niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd worden en geen enkel logo, graphic of afbeelding op de Sites mag geheel of gedeeltelijk gekopieerd of doorgestuurd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van het Bedrijf. Deze toestemming kan naar goeddunken van het bedrijf geweigerd worden of onder voorwaarden of met vertraging worden verleend. 

U stemt ermee in dat u niet zult proberen de broncode te achterhalen door reverse engineering, decompilatie of anderszins de Sites of de Diensten of software die u van ons ontvangt te dupliceren of te wijzigen, tenzij en voor zover dit op grond van het Toepasselijke recht is toegestaan. Deze Overeenkomst verleent u geen eigendoms- of andere rechten met betrekking tot de Diensten of de Sites of intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die daarin zijn opgenomen door implicatie, estoppel of anderszins, behalve voor de uitdrukkelijk op grond van de overeenkomst verleende beperkte gebruiksrechten voor de Diensten en Sites. De rechten met betrekking tot de Diensten en de Sites en de hierin opgenomen intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten (met inbegrip van alle onderdelen, afgeleiden en wijzigingen daarvan) blijven te allen tijde toebehoren aan het Bedrijf of zijn licentiegevers.

 1. Toepasselijk recht en rechtsmacht

Voor deze Overeenkomst, met inbegrip van de totstandkoming, opzet, interpretatie en afdwingbaarheid daarvan geldt het Toepasselijke recht. Alle rechtszaken worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde gerechten van uw land.

De Europese Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting opgezet. Dit is te vinden via deze externe link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 1. Contactgegevens Bedrijf

Voor hulp met uw Lidmaatschap, uw Account of de Diensten of als u zich zorgen maakt en deze onder onze aandacht wilt brengen, kunt u chatten of schrijven naar de Klantenservice. Daarvoor kunt u de volgende gegevens gebruiken: 

Postbus 90364

1006 BJ

Amsterdam

Nederland

T.a.v. klantenservice

Chat: https://eu-central-1.symbeeconnect.com/symbee-connect-chatclient/chatClient/acneurope/prod/IDS%20NL
E-mail: supportidsealeu@idseal.com

Posts of berichten op sociale-mediaplatforms worden niet beschouwd als een mededeling op grond van deze Overeenkomst en u mag er niet van uitgaan dat via een sociaal medium ingediende communicatie ons ook daadwerkelijk bereikt.

 1. Diverse bepalingen
 2. Volledige Overeenkomst

Deze Overeenkomst, met inbegrip van deze en eventueel toepasselijke Aanvullende voorwaarden, bevat de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het onderwerp ervan en gaat voor op alle eerdere geschreven, elektronische of mondelinge overeenkomsten en afspraken tussen partijen met betrekking tot de Diensten, uw Aanmelding en Lidmaatschap en toegang tot en gebruik van de Sites. 

 1. Betrekkingen tussen partijen

Deze Overeenkomst is gesloten tussen u en het Bedrijf. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor derde partijen in te schakelen voor het leveren van de Diensten aan u, maar het bedrijf blijft tegenover u als enige verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van het Bedrijf op grond hiervan. Geen enkel Gelieerd bedrijf of Leverancier van het Bedrijf wordt beschouwd als een partij bij deze overeenkomst, hoewel deze bepaalde diensten kunnen leveren in verband met de Diensten. Derhalve stemt u ermee in, voor zover dit mogelijk is op grond van het Toepasselijke recht dat (i) geen van de Gelieerde bedrijven of leveranciers tegenover u of een andere persoon die u aanmeldt rechtstreeks aansprakelijk is; (ii) noch u noch een andere persoon die u aanmeldt tegen de Gelieerde bedrijven of Leveranciers een gerechtelijke vordering zal indienen of een rechtszaak zal aanspannen van welke aard dan ook in verband met de nakoming van deze Overeenkomst. U kunt deze Overeenkomst niet overdragen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf. Het Bedrijf kan deze overeenkomst zonder uw toestemming overdragen aan een Gelieerd bedrijf of een rechtsopvolger van het hele of een gedeelte van het Bedrijf.

 1. Afstand van rechten en scheidbaarheid

Wanneer wij afstand doen van een voorwaarde in deze Overeenkomst wordt dit niet beschouwd als een verdere of permanente afstand van die voorwaarde of een afstand van een andere voorwaarde en indien wij ons niet beroepen op een recht of bepaling op grond van deze Overeenkomst, vormt dit geen afstand van dat recht of die bepaling. Wanneer een bepaling door een rechtbank of een ander bevoegd gerecht om welke reden dan ook ongeldig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling verwijderd of beperkt tot het minimale niveau zodat de resterende bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht blijven.

 1. Toegang tot de Sites en Beveiliging

U stemt ermee in uw Inloggegevens en de overige informatie die u heeft ontvangen als onderdeel van onze Beveiligingsprocedures voor toegang tot de Sites vertrouwelijk te behandelen. U erkent ook dat uw Account en elk ander account dat u aanmaakt via de App of andere Sites (samen de “Accounts”) persoonlijk voor u zijn en u stemt ermee in andere personen geen toegang te verlenen tot deze Accounts, de Sites of delen daarvan met behulp van uw Inloggegevens of andere beveiligingsgegevens. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw Inloggegevens of elke andere schending van de beveiliging. Wij zijn niet verantwoordelijk indien u deze bepaling niet naleeft of voor vertraging in het afsluiten van uw Accounts nadat u contact met ons opgenomen heeft. U stemt er ook mee in aan het eind van elke sessie uit te loggen uit uw Accounts. U moet vooral goed opletten wanneer u uw Accounts benadert vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen niet uw wachtwoord kunnen zien of opslaan of andere Persoonsgegevens. Wij hebben het recht om een gebruikersnaam, wachtwoord of ander identificatiegegeven, ongeacht of deze door u gekozen is of door ons verstrekt, op elk moment uit te schakelen naar ons goeddunken, ongeacht de reden of zonder reden, wanneer u naar onze mening een bepaling van het Toepasselijke recht of deze Overeenkomst heeft geschonden.

 1. Interpretatie

In het geval dat deze Voorwaarden, de Aanvullende voorwaarden en de Beleidsnota’s met elkaar in strijd blijken te zijn, ongeacht welke met elkaar conflicteren, is de voorrangsregeling als volgt: (1) de toepasselijke Aanvullende voorwaarden, indien van toepassing; (2) deze Voorwaarden; (3) de Gebruiksvoorwaarden voor de website; (4) het Privacybeleid; (5) de Gebruiksvoorwaarden voor de App; en (6) het Cookiesbeleid.

Uitgiftedatum: 1 april 2021
Auteursrecht © 2021 IDSeal LLC
Alle rechten voorbehouden

 

 

IDSEAL GUARDIANTM AANVULLENDE VOORWAARDEN

 1. Toepasselijkheid

Deze IDSeal Guardiantm Aanvullende voorwaarden (de “Guardian-voorwaarden”) zijn van toepassing op elke aankoop of gebruik van de IDSeal Guardiantm-producten en -diensten die vermeld zijn in Bijlage A hierbij en die hierin opgenomen zijn (samen “Guardian”). Deze zijn onderdeel van de bindende Overeenkomst tussen u en het in de Klantvoorwaarden beschreven Bedrijf. Guardian wordt beschouwd als een “Dienst” zoals die term wordt gebruikt in de Klantvoorwaarden en die laatste zijn van toepassing op Guardian. Andere woorden die in deze Guardian-voorwaarden vermeld zijn met een hoofdletter, maar die hierin niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Klantvoorwaarden. In geval van strijdigheid tussen deze Guardian-voorwaarden en de Klantvoorwaarden gaan de Guardian-voorwaarden voor.

Guardian wordt aan u alleen ter beschikking gesteld op voorwaarde dat u ermee instemt dat u gebonden bent aan de Guardian-voorwaarden. Als u niet akkoord gaat, verzoeken wij u Guardian niet te kopen, te benaderen of te gebruiken. Door u aan te melden voor Guardian of deze te benaderen of te gebruiken verklaart u dat u wettelijk bekwaam en bevoegd bent om deze Overeenkomst te sluiten en dat u deze Guardian-voorwaarden heeft bekeken, begrijpt en aanvaardt zonder beperking of kwalificaties.

 1. Software

De Guardian-diensten omvatten software die een gebruiker moet downloaden en installeren (de “Software”) op een computer of mobiel apparaat dat voldoet aan de in Bijlage A gedefinieerde Minimale systeemvereisten (elk een “Apparaat”). Bepaalde functies zijn mogelijk alleen beschikbaar bij gebruik van bepaalde browserextensies en niet alle functies zijn beschikbaar op alle Apparaten of voor alle besturingssystemen. Sommige functies zijn bedoeld voor gebruik terwijl een Apparaat online is of vereisen dat een Apparaat periodiek wordt verbonden met het internet. 

 

 1. Overschrijdingskosten

In het geval van Guardian-diensten met capaciteitslimieten voor gegevensopslag zoals uiteengezet in Bijlage A stemt u in met betaling van de toepasselijke overschrijdingskosten voor die Diensten naar evenredigheid van uw gebruik buiten de vastgestelde datalimieten. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verantwoordelijk, het gebruik van het relevante deel van de Diensten op te schorten of te beperken zodat u de opgegeven capaciteit voor gegevensopslag niet overschrijdt.

 

 1. Licentieverstrekking

Met inachtneming van de voorwaarden van de Overeenkomst omvat uw abonnement op Guardian verstrekking van een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te geven en intrekbare beperkte licentie voor het downloaden en installeren van de Software op het bij aankoop overeengekomen aantal Apparaten en voor het gebruik van de Guardian-diensten die u tijdens uw Lidmaatschapsperiode heeft aangekocht (de “Licentie”). 

 

 1. Beperkingen van de Licentie

Uw Licentie voor Guardian is voor uw persoonlijke gebruik en u mag Guardian niet distribueren, overdragen, in sublicentie geven of beschikbaar stellen voor gebruik door derden of op andere wijze Guardian commercieel exploiteren. Het is u niet toegestaan om Guardian te gebruiken, op te slaan, door te geven, te kopiëren of te wijzigen op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Guardian-voorwaarden.

Het tegelijkertijd gebruiken van de Software op meerdere Apparaten is alleen toegestaan tot ten hoogste het aantal Apparaten dat is beschreven in Bijlage A voor de Guardian-diensten waarop u een abonnement heeft genomen. Wanneer u de Software wilt installeren op een nieuw Apparaat, moet u de Software verwijderen van het oude Apparaat en deze installeren op uw nieuwe Apparaat. Wanneer u de Software geïnstalleerd heeft op een Apparaat dat u verkoopt of dit anderszins overdraagt, moet u ervoor zorgen dat alle Software voor de overdracht verwijderd is van dat Apparaat. Guardian kan technologie voor handhaving bevatten die de omvang beperkt van de gegevensopslag, gebruik van bandbreedte of het aantal Apparaten waarop de Software geïnstalleerd kan worden.

Wij kunnen op elk moment naar ons goeddunken uw toegang tot de Guardian-diensten opschorten ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van ons, u of onze andere klanten of Leveranciers, onder andere om de volgende redenen: (i) voor het aanpakken van een bedreiging van de veiligheid of integriteit van de Diensten; (ii) als u de Overeenkomst geschonden heeft; of (iii) als de door u verschuldigde Abonnementskosten niet tijdig ontvangen zijn. Voor zover mogelijk zullen wij u van tevoren een melding sturen van ons voornemen om uw toegang tot de Guardian-diensten op te schorten.

IDSeal AntiVirus maakt gebruik van het Avira SAVAPI SDK-pakket dat een licentiecode van derden bevat voor gebruik en distributie op grond van open source-licenties die mogelijk voorwaarden bevatten die van toepassing zijn op uw gebruik van IDSeal Antivirus.

Guardian is niet ontworpen of bestemd voor gebruik in speciale gebieden of gebieden met een hoog risico zoals nucleaire installaties, productie van levensmiddelen of farmaceutische producten, luchtvaart, wapens of systemen voor instandhouding van levens of andere toepassingen waarin het uitvallen van de Diensten zou kunnen leiden tot overlijden, letsel of ernstige fysieke of materiële schade. U mag Guardian in dergelijke omgevingen niet gebruiken en we wijzen uitdrukkelijk alle geschiktheid voor dergelijk gebruik af.

U stemt ermee in de Software of de Diensten niet zonder toestemming van de desbetreffende regeringsinstanties of regelgevende autoriteiten direct of indirect uit te voeren, te downloaden, door te sturen of daartoe toegang te verlenen en tot de bijbehorende documentatie, met inbegrip van technische gegevens naar of in een land waarnaar uitvoer, doorgifte of toegang beperkt is door regelgeving, wet of ander recht.

 

 1. Klantgegevens

Voor zover de Diensten het u toestaan bestanden, documenten, foto’s, video’s en andere gegevens, inhoud, materiaal of gegevens (“Klantgegevens”) op te slaan, te kopiëren, te synchroniseren, door te geven, in te dienen of te uploaden, verleent u ons een wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrije, volledig betaald, overdraagbaar en in sublicentie te geven recht om de Klantgegevens te gebruiken, te reproduceren, op te slaan en te verwijderen, uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst. U behoudt alle overige rechten met betrekking tot de Klantgegevens. Wanneer u reviews, commentaar, informatie, meningen of suggesties met betrekking tot de Diensten post of aan ons doorgeeft, bevestigt u en stemt u ermee in dat wij deze zonder beperking mogen gebruiken voor alle doeleinden, zonder dat u daarvoor een vergoeding ontvangt.

 

U staat ervoor in dat de Klantgegevens en uw gebruik van de Diensten niet (i) in strijd zijn met het Toepasselijk recht of inbreuk maken op rechten van een derde partij; (ii) onrechtmatig ons vermogen om de Diensten te leveren verstoren of anderszins nadelig beïnvloeden; (iii) onze infrastructuur, activiteiten of reputatie schaden of die van de met ons gelieerde bedrijven, zakelijke partners of klanten; of (iv) een denial of service-aanval, virussoftware, malware of andere schadelijke computercode, bestanden of programma’s zoals Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of spyware bevatten, mogelijk maken of initiëren. 

U erkent en stemt ermee in dat de Klantgegevens onherstelbaar worden gewist bij opzegging, beëindiging of niet-verlenging van de Licentie en wij kunnen de Klantgegevens op elk moment verwijderen als u artikel 6 van deze Aanvullende voorwaarden schendt of wanneer wij wettelijk gedwongen zijn dit te doen.

 1. Klantomgeving

U bent als enige verantwoordelijk voor de prestatie van uw Apparaten, met inbegrip van besturingssystemen, software, applicaties, gegevens, hardware, op netwerken aangesloten apparaten en internetconnectiviteit (de “Klantomgeving”). Uw gebruik van de Diensten wordt beïnvloed door de prestaties van uw Klantomgeving. U bent als enige verantwoordelijk voor de kosten van uw Klantomgeving, met inbegrip van de kosten om ervoor te zorgen dat uw Apparaten blijven voldoen aan de Minimale systeemvereisten als deze periodiek worden aangepast. U bent ook verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten bij uw internet- of mobiele provider in verband met uw gebruik van de Software of de Diensten.

 

U bent verantwoordelijk voor het installeren van de Software en eventuele bijbehorende updates op uw Apparaten en het configureren van de Guardian-diensten om aan uw wensen te voldoen. Uw abonnement op Guardian omvat technische ondersteuning die wij aan u beschikbaar stellen in overeenstemming met ons huidige standaard-ondersteuningsaanbod. Wij zijn niet verantwooordelijk voor ondersteuning van uw Klantomgeving.

U bent verplicht om de basale beveiliging in stand te houden van de systemen en Apparaten die u gebruikt voor toegang tot de Diensten om gebruik van de Diensten door derden in strijd met deze Overeenkomst te voorkomen.

 1. Wijzigingen, Updates en Upgrades

Het is mogelijk dat wij functies of functionaliteiten wijzigen of toevoegen aan Guardian als een nieuwe versie van de Diensten (een “Upgrade”) en u deze zonder extra kosten aanbieden of wij kunnen aan uw gebruik van een Upgrade de voorwaarde verbinden van betaling van extra Abonnementskosten. 

We kunnen ook bepaalde kleine aanpassingen aanbrengen in Guardian (een “Update”), zonder extra kosten voor u. Updates kunnen belangrijke verbeteringen bevatten van de beveiliging en functionaliteit van de Software en kunnen het uiterlijk of de werking van de Software wijzigen. Om ervoor te zorgen dat op uw Apparaten de laatste versie van de Software werkzaam is, geeft u ons toestemming om Updates automatisch te installeren op uw Apparaten zodra deze beschikbaar zijn, voor zover wij in staat zijn dergelijke installaties op de achtergrond uit te voeren. Wanneer wij niet in staat zijn om Updates automatisch te installeren, stemt u ermee in Updates te installeren zodra wij deze aan u ter beschikking stellen.

U bevestigt en stemt ermee in dat wij op elk moment en zonder kennisgeving aan u de Minimale systeemvereisten kunnen wijzigen of (i) de Software of de Diensten, (ii) een functionaliteit of functie van de Software of de Diensten of (iii) de beschikbaarheid van de Software en Diensten op een bepaald Apparaat kunnen stopzetten, opschorten of wijzigen. Artikel 9 van de Voorwaarden is dienovereenkomstig van toepassing.

 1. Afwijzing van verantwoordelijkheid

U erkent en stemt ermee in dat u uw behoeften en Apparaten heeft bekeken, evenals de Productbeschrijvingen, Minimale systeemvereisten en de kosten van Guardian en dat u het volledige risico op zich neemt dat de Diensten voldoen aan uw persoonlijke eisen, zelfs als wij u begeleiding hebben geboden bij het selecteren van de Diensten.

We hebben administratieve, fysieke en technische beschermingsmaatregelen getroffen om Klantgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of bekendmaking. Wij kunnen echter niet garanderen dat onbevoegde derde partijen nooit in staat zullen zijn deze maatregelen te omzeilen of uw Account of Klantgegevens te gebruiken voor ongepaste doeleinden. U bent als enige verantwoordelijk voor het naar behoren maken van back-ups van Klantgegevens en voor eventuele verliezen, corruptie van of schade aan Klantgegevens of de Klantomgeving.

 1. Looptijd Licentie en Beëindiging

Uw Licentie gaat in zodra u toegang heeft gekregen tot Guardian (bijvoorbeeld door ontvangst van een licentiesleutel), ongeacht of u Guardian werkelijk benadert of gebruikt.

Uw Licentie loopt automatisch af op de ingangsdatum van de opzegging van uw Lidmaatschap en dan is het u niet meer toegestaan Guardian te gebruiken of te benaderen en moet u de Software onmiddellijk wissen op uw Apparaten. Na beëindiging worden uw Klantgegevens gewist, met inbegrip van Klantgegevens waarvan een back-up is gemaakt met IDSeal Cloud Backup. U bent verantwoordelijk voor het opslaan of het maken van een back-up van uw Klantgegevens op een andere locatie voordat uw Lidmaatschap afloopt of wordt beëindigd.

 

 

 

IDSEAL GUARDIANTM AANVULLENDE VOORWAARDEN

BIJLAGE A

Productbeschrijving en Minimale systeemvereisten

PRODUCTBESCHRIJVING

IDSeal GuardianTM is een pakket dat bestaat uit IDSeal Pro-TecTM, IDSeal Antivirus, IDSeal Cloud Backup en IDSeal PC Cleaner. 

 

IDSeal Pro-TecTM. (tot 4 apparaten) IDSeal Pro-TecTM is een oplossing ter verbetering van de privacy, ontworpen voor de bescherming van digitale apparaten en gegevens. IDSeal Pro-TecTM biedt Leden de volgende functionaliteiten, onder voorbehoud van beschikbaarheid voor uw Apparaat en een eventuele internetverbinding:

Dark Web Scanner

De dark-webscanner gebruikt een uniek algoritme dat u in staat stelt te zoeken of uw wachtwoorden of e-mailadressen voorkomen in databases die gestolen zijn door hackers en verhandeld worden op het dark web. 

Virtual Private Network (VPN)

De VPN-functie biedt online privacy door u in staat te stellen verbinding te maken met een VPN-server zodat u uw IP-adres kunt verbergen en uw gegevens via het internet kunt versturen via een veilige, versleutelde tunnel tussen u en het eindpunt, zodat u uw internetactiviteit en locatie privé kunt houden. We wijzen erop dat sommige landen en bedrijven het gebruik van VPN’s blokkeren.

 

Login Encryption & Password Vault

Met deze functie kunt u uw Apparaat scannen op traceerbare inloggegevens die u heeft gebruikt op websites, in portals of voor dienstverleners en die wachtwoorden dan versleutelen en veilig opslaan in een kluis.

 

Personal Profile Protection

De functie Personal Profile Protection helpt de identificatiegegevens te beperken die van uw Apparaat kunnen worden gestolen door deze gemakkelijk vindbaar te maken en alle gebruikersprofielen te wissen (telefoonnummers, e-mailadressen, postadressen, creditcardgegevens enz.) die op uw Apparaat zijn opgeslagen door “automatische invulfuncties”.

 

Ad Blocker

Bij inschakeling van deze functie worden zowel statische als dynamische banneradvertenties geblokkeerd, wat uw browse-ervaring efficiënter en prettiger maakt doordat u over het internet kunt surfen zonder irritante flitsende banners en afleidende advertenties.

 

Safe Browsing/Real-Time Protection & Alerts

Deze functie zorgt ervoor dat u met vertrouwen vrij kunt browsen door u te waarschuwen als u onveilige websites tegenkomt die u mogelijk blootstellen aan malware, spyware, virussen en andere boosaardige scripts en uw Apparaat te controleren op pogingen tot phishing, die in realtime te blokkeren en u te waarschuwen.

 

Tracking Blocker

De Tracking Blocker blokkeert trackingbestanden die uw persoonlijke digitale gegevens bevatten die door derden en hackers gebruikt kunnen worden.

 

Digital Fingerprint Scrambler

Deze functie neemt de gegevens die een website achter de schermen verzamelt en gebruikt voor het identificeren van uw Apparaat, bekend als uw “digitale vingerafdruk” en vervormt deze automatisch of op aanvraag en creëert zo een nep-digitale vingerafdruk daarvoor in de plaats, zodat websites uw persoonlijke browsepatronen niet meer kunnen volgen.

 

Browsing Tracks & Scanner Cleaner

Met deze functie kunt u uw Apparaat grondig reinigen door het verwijderen van browsebestanden, cookies en andere voorwerpen die uw browsepatronen volgen zodat u proactief de kansen vermindert op het opslaan en misbruiken van die inloggegevens.  De instelling ‘plaats en vergeet’ laat u automatisch cookies blokkeren die vermoedelijk een risico voor de privacy vormen of kwaadaardig zijn.

 

Document Scanner & Encrypted Documents Vault

De documentscanfunctie lokaliseert documenten op uw Apparaten die mogelijk gevoelige gegevens bevatten, zoals bankrekening- en creditcardnummers en andere persoonlijke identificatiegegevens en stelt u voor deze bestanden ofwel te wissen ofwel deze op te slaan met behulp van de functie Encrypted Documents Vault (versleutelde documentenkluis) zodat ze beschermd zijn op een veilige locatie, zowel versleuteld als verborgen, om te voorkomen dat uw gegevens worden gevonden en misbruikt.  

Webcam & Microphone Blocker

Met deze functie kunt u digitaal kwaadaardige pogingen van derden blokkeren om de camera en microfoon van uw Apparaat te benaderen en zo stiekem mee te luisteren of mee te kijken in uw privéleven.

Privacy Advisor

De privacyadviseur-functie beoordeelt de toestemmingen op uw Apparaat en deelt deze in naar hun risiconiveau en doet aanbevelingen over deze instellingen ter verbetering van de privacy. Deze functie is alleen beschikbaar voor Android-apparaten.

 

IDSeal ANTIVIRUS (tot 4 apparaten) IDSeal Antivirus biedt bescherming tegen kwaadaardige programma’s die pc’s en mobiele Android-apparaten bedreigen, mits deze voldoen aan de Minimale systeemvereisten. IDSeal Antivirus gebruikt actieve beschermingsmechanismen die monitoren, blokkeren en waarschuwen als er een bedreiging is geconstateerd. Schadelijke binnenkomende e-mails worden geblokkeerd en in quarantaine geplaatst en uw computer kan automatisch worden gescand op bedreigingen volgens een vastgesteld schema. IDSeal Antivirus is gemakkelijk te installeren en te gebruiken en heeft ook extra hulpmiddelen en functies, zoals het wissen van geschiedenis en een opstartmanager, om uw computer beschermd te helpen houden en efficiënt te laten werken. IDSeal Antivirus heeft de volgende functionaliteiten:

All-in-one pc-veiligheid

Antivirus detecteert en verwijdert niet alleen virussen, maar ook spyware, rootkits, ransomware, malware, bots, Trojaanse paarden en vergelijkbare dreigingen.

Realtime actieve monitoring en bescherming

Met behulp van meerdere detectiemethoden en geavanceerde algoritmes houdt Antivirus online en plaatselijk beveiligingsproblemen in de gaten en bestrijdt deze in realtime.

Bescherming tegen ransomware

Antivirus detecteert en verwijdert alle bekende ransomware voordat deze actief kan worden en uw pc kan beschadigen.

Internetveiligheid 

Antivirus werkt terwijl u over het internet surft om u te beschermen tegen kwaadaardige websites en online pogingen om uw computer aan te vallen en deze te besmetten met malware.

Diepgaande scan op bedreigingen

Met behulp van een van de uitgebreidste beschikbare dreigingendatabases scant en verwijdert Antivirus bedreigingen die andere producten op de markt mogelijk over het hoofd zien. Antivirus updatet zijn databases en virusdefinities dagelijks automatisch vanuit allerlei bronnen voor een optimale waakzaamheidsstatus van uw Apparaat.

Geplande scans

De Antivirusplanner stelt u in staat ‘in te stellen en te vergeten’, zodat Antivirus automatisch uw Apparaat scant en proactief werkt aan de continue bescherming van uw Apparaat.

Automatische updates van virusdefinitiedatabases

De database van virussen, spyware en malware wordt automatisch geüpdatet (verbinding met internet vereist).

IDSeal CLOUD BACKUP (tot 2 apparaten/in totaal 2 TB opslag per abonnement). IDSeal Cloud Backup is een opslag- en hersteloplossing die u in staat stelt een back-up te maken van gegevens op een veilige server op afstand en die gegevens te herstellen op de oorspronkelijke locatie of een ander Apparaat vanaf elke plaats met een internetverbinding.

 

Ruim voldoende opslagruimte

Uw abonnement op IDSeal Cloud Backup omvat in totaal 2 TB opslagruimte die kan worden gebruikt voor back-ups van bestanden van twee Apparaten. Als uw gebruik in een bepaalde maand de limiet van 2 TB overschrijdt, kunnen aan u de bedragen in rekening worden gebracht die op het moment van uw Aanmelding overeengekomen zijn voor die overschrijdingen.

 

Flexibele back-upopties

Kies uit verschillende opties voor de planning van back-ups. Van grote bestanden kunnen zonder beperkingen ten aanzien van de bestandsgrootte back-ups gemaakt worden en van kleine bestanden kan in bulk een back-up gemaakt worden. 

 

Veilige doorgifte en opslag

IDSeal Cloud Backup maakt met behulp van 256-AES een versleutelde kopie aan van uw gegevens en geeft deze dan veilig via een 256-AES SSL-versleutelde laag door naar Amazon AWS-cloudopslag. Versleuteling door middel van 256-AES voldoet aan de versleutelingsnormen die verplicht gesteld zijn in de meeste geldende privacywetten en u kunt met een gerust hart vertrouwen op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van Amazon AWS-opslag.

 

Gemakkelijk gegevensherstel

Wanneer de gegevens op uw Apparaat beschadigd of per ongeluk gewist zijn, kunt u met de herstelwizard in de computersoftware alle geback-upte gegevens downloaden of juist alleen bepaalde bestanden. Bij verlies of diefstal van uw Apparaat kunt u uw gegevens door middel van uw online account herstellen op een nieuw Apparaat. 

 

We wijzen erop dat IDSeal Cloud Backup alleen bestemd is voor opslag van back-ups en geen oplossing is voor het delen van bestanden – u kunt de bestanden waarvan u een back-up heeft gemaakt niet openen, bewerken of delen vanuit de cloud.

 

IDSeal PC Cleaner (tot 4 apparaten) IDSeal PC Cleaner biedt een veilige en eenvoudige oplossing voor het verwijderen van overbodige bestanden die de prestaties kunnen vertragen en kunnen zorgen voor het crashen van het systeem.

Schoonmaken en herstellen

PC Cleaner detecteert en repareert of verwijdert corrupte registerinvoeren, verborgen bestanden van het besturingssysteem, corrupte systeembestanden, ontbrekende dlls en meer om computercrashes en vastlopers tegen te gaan.

 

Defragmentatie

Op den duur wordt het register van een computer gefragmenteerd wanneer bestanden worden gewist, waardoor de prestaties achteruitgaan. Gebruik PC Cleaner om het register van een computer te defragmenteren.

 

Opstartmanager

Met de opstartfunctie hoeft u alleen maar te klikken om de bestanden en programma’s te selecteren die u wilt openen tijdens het opstartproces van uw computer.

 

Scans plannen en aanpassen

Met PC Cleaner kunt u dagelijks of wekelijks automatische scans plannen op het tijdstip dat u het beste uitkomt.  Kies welke gedeelten van uw computer gescand en gereinigd moeten worden – met inbegrip van virtuele apparaten, bibliotheken, installatiestrings, junk files, tijdelijke bestanden, systeemsoftware, geschiedenis en meer.

 

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN

 

“Minimale systeemvereisten”: de benodigde ondersteunde Apparaten en besturingssystemen voor een behoorlijke werking van IDSeal Guardiantm-producten en -functies. U bent ervoor verantwoordelijk om na te gaan of uw systemen voldoen aan de minimale systeemvereisten voor het gebruik van IDSeal Guardiantm.

 

 

Windows

Mac

Android

iOS

Ondersteunde

Besturingssystemen

 

Microsoft Windows 8 of later

(alle versies)

Mac OS 10.15

of later

Android 5.0 of later

(Google Play App moet geïnstalleerd zijn)

iOS 13.4 of later

Benodigde hardware

Processor
1.5 Ghz of sneller

RAM
Windows 10:

2 GB

Windows 8:

2 GB

Harde schijf
200 MB beschikbaar op harde schijf

Processor
1.5 Ghz of sneller

RAM
2 GB

Harde schijf

200 MB beschikbaar op harde schijf

Android-tablet of -telefoon met 35 MB opslagruimte

Tablet of telefoon met 24 MB opslagruimte

 

Voor installatie van de software, ontvangst van updates en gebruik van functies die behoren bij browsen op internet of scannen van websites is het noodzakelijk dat uw apparaat verbonden is met internet.

IDSeal Guardian levert hulpmiddelen en bronnen om uw data en identiteit te beschermen. Het is echter onmogelijk om cybercrime en identiteitsdiefstal volledig te voorkomen. Uw eigen inspanningen om ongeoorloofde toegang te voorkomen spelen hierbij een belangrijke rol en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens hangt af van uw gebruik van de juiste fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen.